OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou Flowie, s r.o. (ďalej len „predávajúci“) a jej obchodnými partnermi ( ďalej len „ kupujúci“)

ČLÁNOK 1 – DEFINÍCIA POJMOV

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných a servisných podmienkach a ich prílohách nasledujúce výrazy tento význam:

 1. „Flowie“ – spoločnosť Flowie, s r.o. so sídlom na Východná 301/40, 971 01 Prievidza, IČO: 52963276, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 39750/R, kontaktný e-mail: flowie@flowie.sk, kontaktné telefónne číslo: 0905 520 518, orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel.č.: 032/640 01 09,
 2. „kupujúci “ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Flowie vystavením objednávky prostredníctvom virtuálneho obchodu – e-shop,
 3. „objednávka“ – objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu,
 4. „tovar“ – znamená všetky produkty uvedené v platnom cenníku virtuálneho obchodu – e-shop,
 5. „pracovný čas“ – znamená čas v pracovných dňoch od 07:00 do 15:00 hod.
 6. Na obchodné vzťahy s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní a plnení spotrebiteľských zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, (ktorý vychádza zo Smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8.júna 2000), Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka. Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

ČLÁNOK 2 – OBJEDNÁVKA A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

2.1. SPÔSOB OBJEDNÁVANIA

Kupujúci objednáva tovar v spoločnosti Flowie, s.r.o prostredníctvom nákupného košíka virtuálneho obchodu e – shop. Pred vytvorením prvej objednávky sa odberateľ zaregistruje. Pre registráciu je potrebné správne vyplniť registračný formulár

Prihlasovacie údaje: na prihlasovacie meno je potrebné použiť Vašu e-mailovú adresu. Emailová adresa bude použitá na elektronickú komunikáciu. Potom je potrebné zadať heslo. V našom systéme nedržíme Vaše heslo v čitateľnej podobe, preto v prípade straty hesla, je heslo potrebné nanovo vygenerovať.

Fakturačné údaje a adresa dodania:

– fyzická osoba: meno zákazníka, telefónne číslo, adresa, miesto dodania, presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru

– právnická osoba (podnikateľ): obchodné meno, adresa, kontaktná osoba, telefónne a faxové číslo, IČO, IČ DPH, presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

Ostatné: tu je možné prihlásiť sa na odber noviniek, akcií, ktoré rozosielame štvrťročné. Pre dokončenie registrácie je potrebné súhlasiť so všeobecnými obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov. V opačnom prípade nie je možné registráciu dokončiť

Spoločnosť Flowie, s.r.o. zaraďuje objednávky do systému v poradí, v akom prichádzajú. ( pozn. bez týchto údajov nebude možné urobiť objednávku)

Spoločnosť Flowie, s.r.o. potvrdí objednávku elektronickou poštou a oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Všetky prijaté internetové objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde elektronickým potvrdením objednávky, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zákazník je registrovaný iba na obdobie dokonca kalendárneho roka. Po tomto období budú všetky osobné údaje zákazníka vymazané podľa zákona o ochrane osobných údajov 122/2013 Z.z. Pred uplynutím ukončenia registrácie príde zákazníkovi email o možnosti sa opäť zaregistrovať.

2.2. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dodávateľ tovaru prerušil výrobu.

Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od zmluvy za podmienok upravených Zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúceho jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (napr. listom alebo e-mailom) na adresu: Flowie, s.r.o. , Východná 301/40, 971 01 Prievidza, flowie @ flowie.sk

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak i spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

ČLÁNOK 3 – DODANIE TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. DODANIE TOVARU

Kuriérska služba – KAMEX SLOVAKIA

Spoločnosť Flowie, s.r.o. zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravnej služby KAMEX SLOVAKIA s.r.o., Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín alebo vlastným vozidlom. V prípade, že Vami objednaný tovar máme na sklade, doba dodania je 3 dni. Ak tovar skladom nie je, budeme Vás o termíne dodania informovať e-mailom alebo telefonicky. Pri osobnom prevzatí tovaru sa odberateľovi odporúča skontrolovať správnosť a kompletnosť dodávky a potvrdiť podpisom prevzatie tovaru na dodacom liste alebo faktúre. Podpísaním preberá odberateľ zodpovednosť za množstvo a kvalitu zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo alebo fyzické porušenie tovaru nebudú spoločnosťou Flowie akceptované. Pri použití prepravnej služby Vás o termíne dodania tovaru bude telefonický kontaktovať zásielková spoločnosť. Tovar doručujeme zásielkovou spoločnosťou KAMEX SLOVAKIA s.r.o. Cenník zasielateľských služieb pre vnútroštátnu prepravu je uvedený na internetovom obchode.

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. Kupujúcemu sa odporúča pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, sa odporúča túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru sa odporúča kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú spoločnosťou Flowie akceptované. Za tovar je zodpovedná spoločnosť Flowie až po jeho prevzatie odberateľom. Tovar a služby sa považujú za prevzaté odberateľom od doby, kedy spoločnosť Flowie odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu odberateľa, bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami v priestoroch spoločnosti Flowie alebo na inom dodacom mieste, s ktorým spoločnosť Flowie vysloví súhlas.

Osobný odber v Prievidzi

Objednávku si vyzdvihnete v našom sklade na ulici Východná 40, 971 01 Prievidza, v pracovné dni v bežných pracovných časoch od 7:00 do 15:00. Keď bude zásielka pripravená na prevzatie, budeme Vás informovať prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

3.2. CENY

Zoznam tovaru i s predajnými cenami je obsiahnutý v cenníku. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento cenník podľa zmien výrobného programu jednotlivých výrobcov tovaru. Ceny uvádzané na stránkach, ktoré majú byť uhradené odberateľom, nezahrňujú daň z pridanej hodnoty (ceny s DPH zákazník vidí vo svojom nákupnom košíku). Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru a potvrdenia objednávky. Spoločnosť Flowie si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku najmä s ohľadom na výrazné úpravy cien od dodávateľov, zavedenie alebo úpravy dovoznej prirážky a podobných administratívnych opatrení štátu ovplyvňujúcich výšku predajných cien alebo poskytovaných služieb.


3.3. SPÔSOB PLATBY

Spôsob vykonania platby si zákazník vyberie pri tvorbe objednávky. Platby sa vykonávajú v eurách, pričom spoločnosť Flowie vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 • PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi.
 • PLATBA BANKOVÝM PREVODOM: pri tomto spôsobe platby odberateľ uhradí predfaktúru, ktorá mu bude zaslaná na jeho mailovú adresu. Objednávka bude vybavená po uhradení faktúry a pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

V prípade, že kupujúci platí bankovým prevodom, je povinný uhradiť celkovú sumu v prospech účtu predávajúceho do 7 dní odo dňa vystavenia predfaktúry. V prípade, že kupujúci neuhradí objednaný tovar načas, predávajúci má právo stornovať objednávku.

3.4. NEUHRADENÉ A NEPREVZATÉ ZÁSIELKY

Za objednávky neuhradené v lehote splatnosti podľa náležitého daňového dokladu si predávajúci bude nárokovať úrok vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Každá expedovaná zásielka je oznámená kupujúcemu formou emailu. Po prevzatí tovaru kuriérom je kupujúci oslovený zásielkovou spoločnosťou telefonický o termíne a čase dodania. Predávajúci preto neakceptuje storno objednávky zo strany kupujúceho po jej expedovaní. Expedovanú zásielku je kupujúci povinný prevziať, aby predávajúcemu nevznikla škoda alebo dodatočné náklady.

ČLÁNOK 4 – DODACIE PODMIENKY

4.1. DODACIA LEHOTA

Maximálna doba dodania je 14 dní od prijatia a spracovania objednávky, ak nebolo dohodnuté so zákazníkom inak. V prípade, že tovar je skladom – termín dodania 3 pracovné dni.

Dodacia lehota začína plynúť v prípade platby elektronickým bankovým prevodom pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho podľa predpisu. V prípade spôsobu platby na dobierku plynie dodacia lehota od zaslanie potvrdenia o prijatí objednávky. Ak nebude možné objednaný tovar zaslať kupujúcemu do 14 dní, oznámi predávajúci kupujúcemu predpokladaný termín dodania. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vis major alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie zásielky zavinené dopravcom, za poškodenie zásielky zavinené dopravcom, za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu. Predávajúci môže objednávku zrušiť v prípade ak sa tovar už nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V tomto prípade je predávajúci povinný kupujúceho kontaktovať a dohodnúť s ním riešenie. Právo zrušiť objednávku je možné i v tom prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje a nie je možné ho skontaktovať.

ČLÁNOK 5 – ZÁRUČNÉ LEHOTY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na vybavenie reklamácie sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.znacenie.shop. Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust.§ 18 ods. 1 zákona č,. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebitľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“.)

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v spoločnosti Flowie. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry zamestnancovi Flowie. Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť „Reklamačný záznam“. Všetky reklamácie uplatnené spotrebiteľom v záručnej dobe sú bezplatné, a to bez ohľadu na ich opodstatnenosť. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Spoločnosť Flowie si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. O výsledku reklamácie je kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie, zároveň mu bude doručené prostredníctvom e-mailu vyjadrenie. V prípade opodstatnenej reklamácie sa tovar vymení za nový. Ak výmena tovaru nie je možná, kupujúcemu sa vráti cena tovaru na jeho účet.

ČLÁNOK 6 – ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

Spoločnosť Flowie nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, neodborným zásahom do zariadenia alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí pracovník Flowie. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť spoločnosti Flowie všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto chyby, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

ČLÁNOK 7 – PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI FLOWIE A KUPUJÚCEHO

Predávajúci je povinný:

Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe predpísané platnými právnymi predpismi. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Kupujúci je povinný:

Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

1. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť Flowie nezodpovedá odberateľovi za ujdený zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

2. Spoločnosť Flowie aj odberateľ sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu.

ČLÁNOK 8 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, (ktorý vychádza zo Smernice 2000/31/ES Európskehoo parlamentu a Rady z 8.júna 2000) a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

ČLÁNOK 9 – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonický, prípadne uveďte v poznámke k objednávke žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení. Prevádzkovateľ internetového obchodu Flowie, s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle „zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“ Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Osobné údaje sa nezverejňujú, nesprístupňujú, neuskutočňuje sa cezhraničný prenos. Podľa §20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu Flowie, s.r.o súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Súhlasím, aby mnou poskytnuté osobné údaje, boli uchovávané v databáze po dobu dokonca kalendárneho roku od poskytnutia súhlasu. Udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a to písomne doručeným listom do sídla spoločnosti alebo e-mailom. Po odvolaní súhlasu pred uplynutím stanoveného obdobia, alebo po uplynutí kalendárneho roku a neobnovení súhlasu, budú údaje blokované a následne budú zlikvidované v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a správne. V rámci tohto súhlasu som bol zároveň informovaný podľa §15 ods. 1 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov a v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Oboznámenie so spracovaním osobných údajov: stiahnuť
V Prievidzi, dňa 1. 5. 2020.

STIAHNUŤ:

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ Flowie, s.r.o. so sídlom Východná 301/40, 971 01 Prievidza, IČO: 52963276, (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý je prevádzkovateľom IS

B. Účel spracúvania osobných údajov :

Spracovanie údajov pre: predaj cez eshop, marketing, zasielanie akciových letákov

C. Zoznam osobných údajov :

 • meno, priezvisko,
 • emailová adresa a telefónne číslo
 • adresa
 • názov firmy (PO)

D. Doplňujúce informácie

 1. Súhlas dotknutej osoby
 2. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, spoločnostiam KAMEX SLOVAKIA s.r.o., Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín, IČO 35890860, IČ DPH: SK2021840689 (ďalej len „Sprostredkovatelia“) na základe zmluvy s prepravnou spoločnosťou
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 19 ods. 1.
 4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle §19 ods.1. a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj  pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.
 5. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov.
 6. Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorý sú uvedené v tomto oboznámení.
 7. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
 8. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

E. Poučenie o právach dotknutej osoby:

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 • Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f), možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 1. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 1. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 3. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
 • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 • u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 1. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 2. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 3. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 4. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
 5. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 6. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.